A Ty jak długo trzymasz backup swoich danych?

Jedną z korzyści korzystania z usługi SQL Database na platformie Azure jest przeniesienie ciężaru zarządzania i konfiguracji instancji SQL Server na dostawcę usługi, czyli Microsoft. W ramach usługi udostępniana jest baza danych, której wydajność określana jest w postaci jednostek DTU (pisałem o tym we wpisie W poszukiwaniu rytmu i elastyczności w #azure). Nie ma również dostępu do mechanizmów takich jak konfiguracja kopii bezpieczeństwa…Zaraz!

Czy to oznacza, że bazy danych na platformie Azure nie są cyklicznie backup-owane ?

Nic bardziej mylnego. Proces kopii bezpieczeństwa jest w pełni zautomatyzowany i jest kombinacją wszystkich dostępnych modeli kopii bazy danych dostępnych w SQL Server, czyli kopii pełnych, różnicowych oraz dziennika transakcji. Standardowo dla każdej bazy danych uruchamianej w formie usługi na platformie Azure, po jej utworzeniu następuje wykonanie pierwszej, pełnej kopii bezpieczeństwa bazy danych (z reguły pierwsza pełna kopia bazy danych wykonywana jest w przeciągu 30 minut od utworzenia bazy). Po jej wykonaniu ustawiany jest automatyczny proces, działający w tle, który zapewnia wykonywanie pełnej kopii bezpieczeństwa w rytmie tygodniowym. Dodatkowo, aby zapewnić możliwość odtworzenia danych bez ich znaczącej utraty, do całej strategii automatycznych kopii dołączane są kopie różnicowe, wykonywane w trybie godzinnym, a także kopie dziennika transakcji, realizowane w trybie 5 minutowym. Należy również pamiętać, że domyślnie bazy danych SQL na platformie Azure są utrzymywane zawsze w 3 synchronicznych kopiach(na niezależnych przestrzeniach dyskowych), aby w przypadku uszkodzenia automatycznie możliwe było wykorzystanie kolejnej z dostępnych replik bazy.

Gdzie są Twoje kopie bezpieczeństwa?

W przypadku usługi SQL Database możemy korzystać z dwóch opcji – lokalnych kopii bezpieczeństwa, które wykonywane są w obrębie regionu, z którego aktualnie świadczona jest usługa. Możliwe jest również wykorzystanie geo-redundantnych kopii bezpieczeństwa, które z wykorzystaniem Azure Storage replication mogą być przenoszone do alternatywnie wskazanego data center. Lokalne kopie służą do odtworzenia bazy danych w danym data center. Geo-redundantne kopie mogą być przydatne w przypadku braku możliwości dostępu do podstawowego data center lub muszą być wykonywane ze względu na wymagania polityk i procedur bezpieczeństwa.

Czy muszę samodzielnie włączyć opcję kopii bezpieczeństwa?

Nie, w przypadku usługi SQL Database lokalne kopie bezpieczeństwa wykonywane są automatycznie. Jeśli chcesz skorzystać z opcji geo-redundantnych kopii, należy wskazać data center, do którego będą one wykonywane (w ramach konfiguracji Azure Storage replication)

Jak długo przechowywane są kopie bezpieczeństwa?

Czas przechowywania kopii bezpieczeństwa(retencja) zależy od poziomy usługi. Usługa Azure SQL Database dostępna jest w trzech wariantach/poziomach:

  • Basic
  • Standard
  • Premium

W przypadku usługi Basic retencja kopii bezpieczeństwa wynosi 7 dni, dla Standard i Premium jest to 35 dni.

Czy to oznacza, że nie ma możliwości przechowywania kopii bezpieczeństwa w dłuższej perspektywie czasu?

Odpowiedzią na to pytanie jest wprowadzona opcja Long-term backup retention. Opcja LTR pozwala przechowywać pełne kopie bezpieczeństwa (wykonywane w trybie tygodniowym) nawet do 10 lat.  Po włączeniu opcji LTR( z poziomu portalu lub poprzez API) tygodniowe kopie bezpieczeństwa będą automatycznie kopiowane do Azure Backup Service Vault i przechowywane zgodnie ze zdefiniowaną polityką. Dzięki zastosowaniu LTR możliwe jest wydłużenie okresu przechowywania kopii bezpieczeństwa, adresując jednocześnie wymagania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa dot. ich wykonywania i przechowywania.

longtimeretention

Na koniec jeszcze jedna ważna informacja,  a w zasadzie pytanie, które niemal zawsze się musi pojawić.

Czy kopie bezpieczeństwa w ramach usługi SQL Database są dodatkowo płatne?

Domyślnie dla każdej uruchomionej bazy danych zapewnione jest do 200% przestrzeni w stosunku do uruchomionej bazy danych bez dodatkowych kosztów. Dla przykładu, powołując bazę w usłudze Standard, o rozmiarze 250 GB, przyznawane jest 500 GB przestrzeni na kopie bezpieczeństwa bez dodatkowych kosztów. W przypadku przekroczenia tej wielkości dodatkowa przestrzeń rozliczana jest wg stawek za standardową przestrzeń dyskową Read-Access Geographically Redundant Storage (RA-GRS)